Pärnu-Jaagupi kalmistu

Kalmistu eeskirjad

1. Üldosa

1.1. Käesolev eeskiri sätestab EELK Pärnu-Jakobi koguduse omandis oleva Pärnu-Jaagupi kalmistu kasutamise korra.

1.2. Kalmistu rajamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast.

1.3. Pärnu-Jaagupi kalmistu kuulub ajaloomälestiste hulka. Seetõttu laienevad Pärnu-Jaagupi kalmistule, kalmistul asuvatele ajaloo- ja arhitektuurimälestistele ning kalmistut ümbritsevale kaitsevööndile „Muinsuskaitseseadusest“ (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004, 25, 171) tulenevad nõuded.

1.4. Kalmistut peab ümbritsema piire. Kalmistu jaotatakse kvartaliteks. Peamiste sissekäikude juurde pannakse välja kalmistu plaan, millele on kantud (kontor), kabel, kvartalid, aja- ka kultuuriloolised kalmud ning muu info.

1.5. Kalmistul peab olema veevõtukoht ja võimalus laenutada matmisplatside korrastamiseks vajalikku inventari.

1.6. Kalmistul asuva kabeli kasutamise korra kehtestab Pärnu-Jakobi koguduse juhatus.

2. Matmisplatsi eraldamine

2.1. Matmisplatsi eraldamist, valdaja registreerimist, matmisplatside registri pidamist ja mahajäetud platside arvele võtmist ja hooldamist teostab kalmistu haldaja.

2.2. Uus matmisplats eraldatakse surmatunnistuse alusel matmist vormistama tulnud isikule 25-aastase kasutamisõigusega.

2.3. Nimetatud tähtaja möödumisel on matmisplatsi valdajal õigus pikendada kasutamisõigust või kasutamisõigus lõpetada. Pikendamata kasutamisõigusega matmisplats võetakse arvele kui valdajata plats ning eraldatakse uuele valdajale.

2.4. Matmisplatsi kasutamisõiguse tasu suuruse ja registreerimise korra kehtestab EELK Pärnu-Jakobi kogudus.

2.5. Matmisplatsid võivad olla nii kirstude kui ka urnide matmiseks. Matmisplats eraldatakse vastavalt matja soovile ühe- või kahekohalisena (kirstuhaua korral) mõõtmetega vastavalt 1,25-2,0x2,5 või 2,5x2,5 m. Erandjuhtudel võidakse eraldada kuni neljakohaline matmisplats. Urnimatuse puhul eraldatakse matmisplats suurusega 1 m². Akteeritud matmisplatsid eraldatakse üldjuhul esialgse kuju ja suurusega.

3. Matmine

3.1. Matmisplatsile matmine toimub matmisplatsi valdaja nõusolekul.

3.2. Kõik matused tuleb registreerida kalmistuvahi juures vähemalt üks ööpäev enne matust. Matmisluba väljastatakse, kui on esitatud surmatunnistus ja kooskõlastatud matmiskoht.

3.3. Haua kaevamine toimub kalmistuvahi juhendamisel.

3.4. Matmine kalmistule võib toimuda ainult valgel ajal.

3.5. Üldjuhul ei toimu matuseid riiklikel pühadel ja tähtpäevadel, samuti suurtel kirikupühadel ning pühapäevadel.

3.6. Surnukeha matmine toimub kirstuga. Tuhastatud põrmu võib matta urniga või ilma selleta. Kirstuhaua sügavus ei tohi olla sügavam kui 2 meetrit ja mitte madalam kui 1,5 meetrit arvates maapinnast haua põhjani, urnimatuse puhul on haua sügavus 1 meeter. Hauaplatsi mõõtmed ei tohi olla väiksemad kui 2,5 korda 1,2 meetrit.

3.7. Matuseplats peab olema orienteeritud lääne-ida suunaliselt. Kirstumatuse puhul peab peatsi jääma suunaga läände.

3.8. Pealematmine samasse hauda ei või toimuda varem kui 25 aastat, arvates eelmisest matmisest.

3.9. Matmist takistavate hauakivide või muude rajatiste ajutine kõrvaldamine ja tagasipaigaldamine toimub matja kulul.

3.10. Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

3.11. Pärast matust korrastab matmisplatsi selle valdaja, samuti korrastab mat¬misplatsi valdaja matuse käigus kõrvalolevatele matmisplatsidele tekitatud kahjustused hiljemalt viie päeva jooksul pärast matust. Selle kohustuse mittetäitmisel kõrvaldab kalmistu haldaja tekitatud kahjustused matmisplatsi valdaja kulul.

3.12. Omasteta surnud maetakse (selleks eraldatud maa-alale) valla kulul. Nimetatud matmise kohta peab plaanil registrit ning hoiab matmisplatsid korras kalmistu haldaja.

3.13. Surnute ümbermatmist teostatakse vastavalt tervisekaitse nõuetele kalmistute haldaja loal ja tema poolt määratud ajal kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega.

3.14. Kultuurimälestiseks tunnistatud matmisplatside peale ei maeta.

3.15. Kõik muudatused kaitsealustel hauaplatsidel peavad olema kooskõlastatud vastavalt kehtivale korrale.

4. Kalmistu sisekord

4.1. Kalmistute külastajad peavad pidama korda, puhtust ja vaikust. Keelatud on:

4.1.1. hoonete, väravate, piirete, veevõtukohtade, kalmude, hauatähiste- ja rajatiste kahjustamine, samuti lillede, puude ning nende okste murdmine, kalmistule olmeprügi toomine, prahi panemine selleks mitteettenähtud kohta või kalmistu territooriumi risustamine mõnel muul viisil;

4.1.2. matmisplatsi mõõtmete omavoliline muutmine;

4.1.3. kalmistul sõitmine (v.a ratastooliga) kalmistu haldaja loata;

4.1.4. suusatamine, kelgutamine;

4.1.5. teha tuld, võtta kalmistult liiva ja mulda, lõigata mättaid, välja arvatud haldaja loal

4.1.6. kalmistu territooriumil loomadega viibimine;

4.1.7. loomade matmine;

4.1.8. muu korda, puhtust ja vaikust rikkuv (häiriv) tegevus.

4.2. Matmisplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida antud kalmistu kujunduspõhimõtteid. Matmisplatsi kujundab platsi valdaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid. Kalmistu kujundusnõuete mittetäitmisel matmisplatsi valdajat hoiatatakse. Kalmistu haldajal on õigus mittevastavad hauatähised või rajatised eemaldada matmisplatsi valdaja kulul ühe aasta möödumisel hoiatamisest.

4.3. Matmisplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, -kivi, -samba või muu tähisega. Hauatähised on:

4.3.1. hauarist kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;

4.3.2. hauakivi kõrgusega maapinnast kuni 75 cm;

4.3.3. hauasammas kõrgusega maapinnast kuni 120 cm.

4.4. Hauatähised, -rajatised (piirdeaed, betoonrant, äärekivi jms) ja haljastus peavad olema matmisplatsi piirides, kusjuures nende suurus, paiknemine või liigid peavad olema kooskõlastatud kalmistu haldajaga. Matmisplatsile paigaldatud hauatähised ja/või -rajatised on paigaldaja omand.

4.5. Hauarajatised peavad olema paigaldatud ja paigutatud nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu. Hauarajatised on hauaplatsi piirdeaed, hauaplatsi piirav äärekivi, valatud betoonrant vms, hauatähised, kui nende mõõtmed ületavad punktis 4.3.3 lubatud mõõtmeid ning istepink.

4.6. Hauatähise ning -rajatise teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga. Valdajata arvelevõetud matmisplatsi eraldamisel uuele valdajale tuleb säilitada eelnevad väärtuslikud hauatähised ja -rajatised.

4.7. Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad või ohtlikud aiad, pingid, puud, põõsad jms.

4.8. Matmisplatsi hooldamise korraldab matmisplatsi valdaja. Matmisplatsi hooldaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, matmisplatsi ning sellega piirnevad teeosad. Prügi (lehed, muu risu) tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

4.9. Kalmistu haldaja on kohustatud jälgima matmisplatside korrashoidu ja võtma hooldamata platsid arvele ning teatama sellest nende valdajatele. Kui arvelevõtmisest järgneva ühe aasta jooksul matmisplatsi ei hooldata, tühistatakse senise valdaja kasutamisõigus.

4.10. Kõikides kalmistu sisekorda puudutavates küsimustes pöörduda kalmistu¬vahi poole või EELK Pärnu-Jakobi koguduse kantseleisse.

5. Vastutus

5.1. Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

Kirik ja kogudus

Pärnu-Jaagupi

Põhja-Pärnumaa vald

87201 Pärnumaa

Annetus kogudusele

Saaja;
EELK Pärnu-Jakobi kogudus

SEB pank:
EE381010902014020009

Koguduse viited

Välisviited

EELK

Piibel net

See leht kasutab küpsisefaile
Küpsisefaile kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse jaoks. Küpsisefailide keelamise korral ei proogi veebilehe töö olla korrektne.